Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН магазин НЮ ВИЖЪН ОПТИК 
ПРЕДМЕТ 
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МАСАГЕТТИ“ ЕООД, ЕИК 204162044, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Васил Кънчев” № 26, ет. партер, офис 28, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Ню Вижън Оптик, наричана по-долу „НЮ ВИЖЪН ОПТИК”. 
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „МАСАГЕТТИ“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, ул. „Васил Кънчев” № 26, ет. партер, офис 28
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1000, ул. „ЦАР ШИШМАН” № 2, 
Данни за кореспонденция: България, гр. София 1000, ул. „ЦАР ШИШМАН” № 2, телефон: +359889429850        
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. „НЮ ВИЖЪН ОПТИК” e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://newvisionoptic.com/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК електронни средства за разплащане.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата на НЮ ВИЖЪН ОПТИК договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://newvisionoptic.com /. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЮ ВИЖЪН ОПТИК
Чл. 7. (1) За да използва НЮ ВИЖЪН ОПТИК за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, съобразно посочената в него процедура. 
(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай" или „Купете този продукт“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. 
ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК стоки.
(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(2) Избиране или конфигуриране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката от Доставчика; 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:
-  с кредитна или дебитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron), 
-  с банков превод по банковата сметка, указана в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, или
-  с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.
(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.
(3) Стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект и за които цената се отнася за комплекта в неговата цялост, могат да се връщат от Ползвателя срещу възстановяване на заплатената цена, единствено като комплект в неговата цялост.
(4) В случай, че Ползвателят желае да упражни правото си на отказ от договора по отношение само на една от стоките в комплект по ал. 2, Доставчикът възстановява заплатената сума до размера на редовната или намалената цена на запазената стока, а ако тази цена надвишава заплатената за комплекта сума, Ползвателят трябва да доплати съответно до достигане на редовната цена, в противен случай няма право да задържи едната стока, като за упражняването на правото на отказ се прилага съответно чл. 16. 
ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в НЮ ВИЖЪН ОПТИК, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК са определени в профила на всяка стока в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК в профила на всяка стока в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК. Потребителят има възможност за договаряне на индивидуална цена за някои стоки чрез интерфейса на Доставчика в платформата. В случай на договаряне на индивидуална цена за съответната стока, тя се счита за цената, която Потребителят следва да плати за нея.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава
10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне на сумата по платежна сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика. 
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Такива стоки по смисъла на настоящите общи условия са изработените по индивидуална конфигурация на клиента рамки и стъкла към тях чрез механизмите за индивидуално конфигурирана поръчка от сайта;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми само по банков път на сметка заявена от Потребителя в писмен вид.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка па Потребителя и се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика. 
(8) Когато доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(9) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответният намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките) в съответствие с чл. 12, ал. 4.
(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката. Стойността на бонус съдържанието не се възстановява на Ползвателя, но то подлежи на връщане заедно с основната стока.
(12) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.
(13) Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Ползвател.
(14) Освен право на отказ, потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.
Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е от 2 (два) до (5) дни от получаване на потвърждение за поръчката, като срокът може да бъде определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(2) Ако Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
(3) Доставката за територията на Република България се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Доставчика, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.
Чл. 18. Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продаваните стоки.
Чл. 19. (1) Потребителят има право да изпробва доставените от Доставчика очила и да избере, кои от тях да приеме при доставката.
(2) За извършването на пробата по ал. 1, Потребителят има право да поръча максимум до 2 чифта очила в една поръчка. В случай на извършване на необичайно много поръчки за очила от Потребителя за целите на извършването на проби по ал. 1, Доставчикът има право да ограничи доставянето на очила до Потребителя и да ограничи или откаже изпълнението на всички или част от поръчките на Потребителя.
(3) Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка за необичайно голямо количество стоки, ако от обстоятелствата може да се направи извод, че поръчката е направена недобросъвестно. В този случай Доставчикът полага добросъвестни усилия за установяване на обективната фактическа обстановка.
(4) Извършени чрез функционалността на сайта индивидуално конфигурирани поръчки на рамки и стъкла се изобразяват илюстративно, доколкото качествата и характеристиките на стоките и техните компоненти позволяват това за целите на визуализацията на продукта. 
Чл. 20. (1) Всеки Потребител, който е направил поръчка на продукти в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, може да се възползва от опцията „Тествай преди да платиш“ и да изпробва доставения му продукт към момента на доставката. Тази функция не се прилага по отношение на продукти, които са конфигурирани по индивидуална поръчка на клиента чрез функционалността на сайта за конфигуриране на специфични рамки и стъкла в един продукт.
(2) В случай че Потребителят заплати поръчания продукт, той се счита за приет и одобрен.
(3) В случай че Потребителят откаже да заплати поръчания продукт и го върне на куриера в ненарушен вид, поръчката се счита за отказана и доставения продукт се връща на Доставчика, без допълнителни разходи за Потребителя.
Чл. 21. (1) Всички транспортни и куриерски разходи, свързани с доставката на поръчаните продукти до Потребителите, включително във връзка с връщането на неприети стоки по смисъла на чл. 20, ал. 3, са изцяло за сметка на Доставчика.
(3) В случай на упражнено право на отказ от договора по чл. 16, ал. 1, транспортните и куриерски разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя, като той организира сам и за своя сметка връщането или ги връща, като тези разходи се приспадат от общата сума, която трябва да му бъде възстановена от Доставчика, както е посочено в чл. 16, ал. 5. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
Чл. 23. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 24. Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите. 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 26. (1) Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(4) Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
Чл. 27. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на сайта на НЮ ВИЖЪН ОПТИК.  
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на НЮ ВИЖЪН ОПТИК заедно с всички допълнения и изменения в тях. 
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 30. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 32. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 33. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на НЮ ВИЖЪН ОПТИК и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата НЮ ВИЖЪН ОПТИК.
Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя. 
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен. В случай на извършено плащане посредством дебитна или кредитна карта сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.